Podział spółki Liberty Motors S.A.

Zarząd Spółki Liberty Motors Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037004,  działając na podstawie art. 535 par. 3 k.s.h  udostępnia Plan Podziału Liberty Motors Spółki Akcyjnej.

Plan podziału został przygotowany na podstawie art. 533 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych  w związku z zamiarem podziału Liberty Motors Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w trybie art. 529 § 1 pkt 2) k.s.h. (podział przez zawiązanie nowych spółek).

planu podziału Liberty Motors

projekty uchwał

projekty umów spółek

oświadczenia